Voron1 V1 / Voron2 V2 High Temperature Motor Kit LDO-VRN-HTABM

  • Sale
  • Regular price $75.00


Voron1 V1 / Voron2 V2 High Temperature Motor Kit LDO-VRN-HTABM
AB and A/B 3 motors, LDO-42STH20-1004ASH(VRN) 1pcs, LDO-42STH40-2004MAH(VRN) 2pcs